ProdukterKontaktLadda ner

 


Nimbus Alarm Server
Nimbus Alarm Server makes it easy to send alarms from multiple SCADA systems for various alarm receivers such as SMTP (email), HTTP (Web), SMS (mobile phone), pager.

Nimbus Alarm Server is available for Microsoft Windows 2003 Server / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 2008 (R2) Server / Windows 2012 (R2) Server / Windows 2016 Server / Windows 2019 Server.

Price and Availability
The full package with documentation is available on our download page. Nimbus runs in 30-minute demo mode with full functionality if no hardware is installed. Thereafter, Nimbus has to be restarted.

Please contact TroSoft for the supply of licenses and prices.

Features
View alarms and events from, among others

● CiT Citect
● Sauter novaPro32, EY-2400 and ProVi+
● Wonderware InTouch
● TAC Vista, TAC Macro, TAC Xenta
● Imse WebMaster (SMTP)
● Beijer Terminal E-serien (SMTP)
● Siemens Building Technologies Visonik, UniGyr and Desigo InSight
● USDATA FactoryLink 7.0
● Johnson Control Metasys
● INU Vision
● BAS2 byggnadsautomation från Bastec AB (SMTP)
● Intellution Fix

Gå till download area

Reference objects

Exempels of clients which uses our device drivers

● Arla
● Arlanda flygplats
● Astra
● Cloetta
● Huddinge sjukhus
● Hyresbostäder i
Norrköping
● Kanthal
● Kristianstads kommun
● Kungälvs kommun
● NNP
● Ryhovs länssjukhus
● Scan (Swedish Meat)
● SJ
● Specialfastigheter
● Södertörns högskola
● Volvo personvagnar
● Västerås kommun
● Västerås stad

  ● Siemens WinCC
● Regin EXOscada/EXO4
● Kabona WDC
● Niagara
● Larmia Atlantis
● Danfoss Master 100
● Bewator
● Fidelix
● WinFlex
● Excel
● JCI Supervision, MSEA
● NetBiter
● MasterPiece
● CSDL
● Trend
● Algorex
● INU I30
● Swegon Gold
● Collibri
● ABB 800xA
● Omron PLC
● Bravida Integra
● FactoryLink View SE (RSView)
● Diana Control
● Thermia Online
● WebFactory
● ABB MicroScada

Forward alarm events by using custom profiles. These can range easily be made depending on the date, time, tag name, area, priority etc and the alarm event then get relayed to the proper channels.

Free text messages can be sent by Nimbus Explorer

Supports, among others the following of recipients
Most SMS recipients (UCP, TAP, PC-Text) etc
● SMS through GSM modem for faster SMS (<15 seconds) without a physical telephone connection
● SOSAB and SECURIS (Securitas v1, v2 and v4 protocols).
Various paging system, for example, MiniCall Text, MiniCall Numerik, TelePage Swiss, BT etc
● Fax Class 2 and Class 2.0
● Network printers, such as '\\SERVER1\ALARMPRINTER'
● LPD printers that use only one IP address and port
● Local Printer from DOS (no form feeds) with prefix/suffix codes (for different colors, etc.)
● Modem Printer
● Email (SMTP)
● HTTP to display the alarm list in Browsers
● Nimbus Alarm Receiver with modem or TCP/IP for Inter-/Intranet
● Text files
● ESPA 444
● with others...

New of recipients are often simple to add with a simple script file if any of the built-in protocols fit.

Each recipient type has its own print format. This can easily be modified to fit the particular application.

In principle, unlimited:
● 200 recipients
● 200 recipients types
● 100 users
● 100 profiles

The number of resend attempts and -interval are adjustable

Uses COM1 - COM16 to send data through one or more modems. The gate is closed between each session to allow other applications to have access to it.

Alarm forwarding with sequence listings, that is, if the recipient can not receive the alarm, it automatically redirected to the next recipient.

Translation of international characters (ie ÅÄÖ are accurate).

All programs are available in an text-based resource. This makes it easy to translate the software into other languages. Nimbus comes with English and Swedish resource files.

Each alarm event is logged in a text file that can be saved in several months.

Easy to install and configure the existing installation.

30-minute demo mode with full functionality if no hardware is installed. Thereafter Nimbus has to be restarted.

Can run as service in Windows NT

ProdukterKontaktLadda ner

 


Nimbus Alarm Server
Nimbus Alarm Server gör det enkelt att skicka larm från ett flertal SCADA system till olika larmmottagatere t ex SMTP (e-post), HTTP (web), SMS (mobiltelefon), sökare.

Nimbus Alarm Server finns för Microsoft Windows 95/ Windows 98 / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003 Server / Windows 7 / Windows Server 2008.

Pris och tillgänglighet
Hela paketet med dokumentation finns på vår download sida.
Nimbus går i 30 minuters demoläge med full funktionalitet om inget licens finns. Därefter måste Nimbus startas om. Licensieringen görs med USB lås eller mjukvarunyckel.

Citectanvändare ska vända sig till CiT återförsäljare i Sverige, Beijer Electronics AB, tel 040-358600. Citectanvändare behöver inget extra hårdvarulås, utan endast en registreringskod.

Övriga användare ber vi kontakta TroSoft för leverans av licens och prisuppgift.

Funktioner
Läser larm och händelser från bl a
● CiT Citect
● Sauter novaPro32, EY-2400 and ProVi+
● Wonderware InTouch
● TAC Vista, TAC Macro, TAC Xenta
● Imse WebMaster (SMTP)
● Beijer Terminal E-serien (SMTP)
● Siemens Building Technologies Visonik, UniGyr and Desigo InSight
● USDATA FactoryLink 7.0
● Johnson Control Metasys
● INU Vision
● BAS2 byggnadsautomation från Bastec AB (SMTP)
● Intellution Fix
● Siemens WinCC
● Regin EXOscada/EXO4
● Kabona WDC
● Niagara
● Larmia Atlantis
● Danfoss Master 100
● Bewator
● Fidelix
● WinFlex
● Excel
● JCI Supervision, MSEA
● NetBiter
● MasterPiece
● CSDL
● Trend
● Algorex
● INU I30
● Swegon Gold
● Collibri
● ABB 800xA
● Omron PLC
● Bravida Integra
● FactoryLink View SE (RSView)
● Diana Control
● Thermia Online
● WebFactory
● ABB MicroScada

Gå till download area

Referensobjekt

Exempel på kunder som använder våra drivrutiner

● Arla
● Arlanda flygplats
● Astra
● Cloetta
● Huddinge sjukhus
● Hyresbostäder i
Norrköping
● Kanthal
● Kristianstads kommun
● Kungälvs kommun
● NNP
● Ryhovs länssjukhus
● Scan (Swedish Meat)
● SJ
● Specialfastigheter
● Södertörns högskola
● Volvo personvagnar
● Västerås kommun
● Västerås stad

  Vidarebefodrar larmhändelser genom att använda egendefinierade profiler. med dessa kan urval enkelt göras beroende på datum, klockslag, tagnamn, area, prioritet etc och larmhändelsen vidarebefodras därefter till rätt mottagare.

Fritextmeddelanden kan sändas med Nimbus Explorer

Stödjer bl a följande mottagartyper
● Flertalet SMS mottagare (UCP, TAP, PC-Text) etc
● SMS genom GSM modem för snabbare SMS (<15 sekunder) utan att ha en fysisk telefonförbindelse
● SOSAB och SECURIS (Securitas v1, v2 och v4 protokoll).
● Olika sökarsystem, t ex MiniCall Text, MiniCall Numerik, TelePage Swiss, BT etc
● Fax Class 2 och Class 2.0
● Nätverksskrivare, t ex '\\SERVER1\ALARMPRINTER'
● LPD skrivare som använder endast en IP adress och port
● Lokala skrivare via DOS (inga sidframmatningar) med prefix/suffix koder (för olika färger etc)
● Modemskrivare
● E-post (SMTP)
● HTTP för att visa larmlistor i Webbläsare
● Nimbus Alarm Receiver med modem eller TCP/IP för Inter-/Intranet
● Text filer
● ESPA 444
● med flera...

Nya mottagartyper är ofta enkla att lägga till med en enkel script-fil om något av de inbyggda protokollen passar.

Varje mottagartyp har sitt eget utskriftsformat. Detta kan enkelt ändras för att passa den aktuella applikationen.

I princip obegränsat:
● 200 mottagare
● 200 mottagartyper
● 100 användare
● 100 profiler

Antalet omsändningsförsök och -intervall är inställningsbart

Använder COM1 - COM16 för att sända data via ett eller flera modem. Porten stängs mellan varje session för att andra applikationer ska ha tillgång till den.

Larmsändning med sekvenslistor, dvs om mottagaren inte kan ta emot larmet vidarebefodras det automatiskt till nästa mottagare.

Översättning för internationella tecken (dvs ÅÄÖ blir korrekta).

Alla programtexter finns i en textbaserad resursfil. Detta gör det enkelt att översätta programvaran till andra språk.
Nimbus levereras med engelska och svenska resursfiler.

Varje larmhändelse loggas i en textfil som kan sparas i ett flertal månader.

Enkelt att installera och konfigurera för befintlig anläggning.

30 minuters demoläge med full funkonalitet om inget hårdvarulås är installerat. Därefter måste Nimbus startas om.

Kan köras som tjänst